ေျပာင္းျပန္စီးေသာ အကူအညီမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဆုိုးရြားလာေသာ မညီမ်ွမႈျပႆနာ

ေရးသူ - ျငိမ္းဇာနည္နိုင္ 

အတိတ္ကကမၻာမွာ ကိုလိုနီစနစ္က...

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္လာေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးျပႆနာ

ေရးသူ - ျငိမ္းဇာနည္နိုင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ...

အၾကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ေျမယာပဋိပကၡမ်ား

ေရးသူ - ျငိမ္းဇာနည္နိုင္

မၾကာေသးခင္ကပဲ ”စီးပြားျဖစ္...

လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ကပဲ တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟုိင္းက တုံက်ိတကၠသိုလ္နဲ႔ ကုုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့...

ကမၻာ့ဘဏ္စီမံကိန္း လူထုတစ္ကယ္ဦးေဆာင္ေနလား …

မၾကာေသးမီက IFI Watch ျမန္မာ

(နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔...

ရႈပ္ေထြးလာေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား … 

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏အေျပာင္းအလဲအျမင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမ်ွ လ်...

ယိုယြင္းေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ တစ္ကယ္ေရာအကူအညီျဖစ္ရဲ႔လား?

ျင...

က်ြန္ေတာ္ျငိမ္းဇာနည္နိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ ေဘာဂေဗဒမဟာဘြဲ႔ကို ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မ...

Please reload

For Forum updates

Forum topics