အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တုန္႔ျပန္နိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ...

Around World Humanitarian Day on August 19 the PK Forum is talking to a range of different people about the challenge of...

As part of our World Humanitarian Day series Justin Corbett reflects on localisation of humanitarian response arguing tha...

As part of our World Humanitarian Day series the PK Forum talks with a staff member from a Kachin NGO, about solving comm...

In the lead up to World Humanitarian Day on August 19 the PK Forum is talking to a range of different people about the ch...

ယိုယြင္းေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ တစ္ကယ္ေရာအကူအညီျဖစ္ရဲ႔လား?

ျင...

Since the World Humanitarian Summit in May there has been increasing talk about the localisation of humanitarian response...

Tamas Wells reflects on the lessons from Cyclone Nargis and a new ODI report on humanitarian action

The lessons from the r...

Please reload

For Forum updates

Forum topics