မတ္လ ၈ရက္က အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႕သက္ဆိုုင္တဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ိ...

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသည္ လိေမၼာ္ေရာင္မီးလံုးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားကာလင္းထိန္းေနသည္ကိုေ...

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္လာေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးျပႆနာ

ေရးသူ - ျငိမ္းဇာနည္နိုင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ...


An interview with Nang Phyu Phyu Lin, the Chair of the Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process 
______

PK: W...

There is a prominent idea that Myanmar already has gender equality, but this may be changing.

Over the last couple of ye...

Please reload

For Forum updates

Forum topics