ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ အေတြးအေခၚေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဟာ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ တုန္႔ျပန္နိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (mindset) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

တိုးတက္မႈအရိပ္အေရာင္ တစ္ခ်ိိဳ႔ျမင္ရေပမယ့္ နိုင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းအဆင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈစနစ္ေတြမွာ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ အျပဳအမူနဲ႔စိတ္ထားမ်ားေတြ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ အေတြးအေခၚေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဟာ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိန္ေခၚေမးခြန္းေတြရွိပါတယ္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရံပံုေငြတိုုးတက္ရရွိေရး အတြက္ဖိအားေပးမႈေတြကို ခံနိုင္ရည္ရွိပါသလား?

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အေျခခံျပည္သူေတြအတြက္ လူစြမ္းေကာင္း ျဖစ္ဖို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ထပ္ရလာမယ့္ ေငြေၾကးေတြအတြက္ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ခ်င္တာလား ?

ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုိကို အေျခခံျပီး တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ လုပ္ငန္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက သူတို႔ရဲ႔က႑ကို အေျခခံစည္းစားတဲ႔အျမင္နဲ႔ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ပံုစံနဲ႔လုပ္ေဆာင္မလား?

ေဒသခံျပည္သူမ်ားနဲ႔ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားရဲ႔ ပကတိအေျခအေနေတြကို ထင္ဟပ္နိုင္မႈနဲ႔ ပါ၀င္နုိင္မႈေတြကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို အလွမ္းေ၀းေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ ေဖာက္ထြက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဟာ ေဒသခံနဲ႔ျပည္တြင္းအဖြဲ႔ေတြဆီက လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ အကူအညီနဲ႔ရံပံုေငြေတြရဲ႔ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရမွာျဖစ္သလို အေရးေပၚအေျခအေနေတြရဲ႔ေခါင္းကိုင္ေနရာကို ရေအာင္ယူေဆာင္ျပီး အမွန္တစ္ကယ္ ထိခုိက္တဲ့ျပည္သူေတြထံ အကူအညီေတြ စနစ္တက်ေရာက္ရွိနုိင္ဖို႔ တာ၀န္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Justin Corbett, translation Nyein Zarni Naing