top of page

Complexity...

ရႈပ္ေထြးလာေသာဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား …

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏အေျပာင္းအလဲအျမင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမ်ွ လ်င္ျမန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီၾကားမွာ ဖြ႔ံျဖ္ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရတာ တျဖည္းျဖည္း စိန္ေခၚမႈၾကီးမားလာေနပါတယ္။ အရင္တုန္းက ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလို႔ေျပာရင္ ေက်းလက္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသိပညာေပးနဲ႔ လူမႈေရးေထာက္ပံ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေတြကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္ကေနစျပီး နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာခ်ိန္ကစလို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ “ေျမနဲ႔သယံဇာတ” က႑လည္းပါ၀င္ပါတယ္။

ေျမႏွင့္သယံဇာတက႑ဟာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ဖြ႔ံျဖိဳးေရးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က ရႈပ္ေထြးတဲ့စနစ္နဲ႔ဥပေဒမရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္မွသာ ျပည္သူတို႔ရဲ႔နစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားနိုင္ျပီး အခြင့္အေရးျမွင့္တင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေဒသခံျပည္သူတို႔ရဲ႔ လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။

ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႔ ျပႆနာေတြဟာလည္း သိမ္းဆည္းေျမျပန္လည္ရရွိေရးကစလို႔ ပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစသျဖင့္ မတူကြဲျပားစံုလင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နို္င္ငံရဲ႔ လ်င္ျမန္တဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာလည္း ဒီျပႆနာေတြေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္ (ဥပမာ - နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္္)။

ဒီလို ဘက္ေပါင္းစံုကရႈပ္ေထြးတဲ့အေနအထားမွာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ တစ္မူထူးျခားတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအသစ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ လိုအပ္လာပါတယ္။

ေျမယာအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေပၚအေျခခံျပီး “အေျပာင္းအလဲ” အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အခ်က္ (၃)ခ်က္တင္ျပလိုပါတယ္။

နိုင္ငံေရးအေရြ႔ႏွင့္လိုက္ပါစီးေမ်ာနိုင္ျခင္း (Political Adaptability) - ေျမယာက႑လို နိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးနဲ့လူမႈေရး က႑စံုပါ၀င္ေနတဲ့ကိစၥမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ နိုင္ငံေရးအေရြ႔ကို အေျခခံျပီး ေရွ႔ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ေတြ ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေနဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

ဥပမာ - အစိုးရရဲ႔ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းလိုမိ်ဳး အစီအစဥ္ေတြ ေပၚထြက္လာတာကို သိရွိျပီး ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္းတဲ့အဆိုနဲ႔ အေမးအေျဖမ်ား စတာေတြဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႔ လားရာကိုညႊန္ျပေနပါတယ္။

ေန႔စဥ္သတင္းေတြနဲ႔ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္းေလ့လာသံုးသပ္ေနဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘယ္လို အခြင့္အလမ္းေတြကို အေျခခံျပီးလုပ္ေဆာင္ရမလဲ၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္မလဲဆိုတာ သိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မတူကြဲျပားေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခခံျခင္း (Dialogue and engagement approach) - လက္ရွိကြ်န္ေတာ္တို႔နုိင္ငံမွာ ျပႆနာေတြရဲ႔ ပမာဏနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းဟာ မမ်ွတပါဘူး။ ျပႆနာေတြဟာ အမ်ိဳးအားျဖင့္လည္း စံုလင္ျပီး အေရအတြက္ကလည္းမ်ားပါတယ္။

ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္းမတူညီပါဘူး။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း ဦးစားေပးအစီအစဥ္ခ်မွတ္ဖို႔ရာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း လက္ငင္းအက်ိဳးရလဒ္ေတြရရွိနို္င္ဖို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႔ ၾကီးမားတဲ့ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအတြက္ နည္းလမ္းကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဒိုင္ယာေလာ့ဒ္ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေတြ႔အၾကံဳအရ ဒါဟာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အင္မတန္အေရးၾကီးျပီး အေျခခံက်တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေဒသအဆင့္ အစိုးရဌာနနဲ႔ ေဒသခံမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ အံ့မခန္းတဲ့ရလဒ္ေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳအရေျပာရရင္ တစ္ခ်ိဳ႔ျပႆနာေတြဟာ အစိုးရရဲ႔ ရႈပ္ေထြးတဲ႔လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပည္သူေတြက ေသခ်ာနားမလည္တာနဲ႔ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ အေျခအေနေတြကို အစိုးရဌာနမ်ားက မသိေနတာေတြေပၚအေျခခံပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာ ဒါေတြကိုေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာ ပြတ္တိုက္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါဟာလည္း စနစ္ရဲ့အားနည္းမႈနဲ႔ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ဖြ႔ံျဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္အေျချပဳစဥ္းစားျခင္း (Process perspective) - ဒီအခ်က္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေရးပါပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးရင္းႏွီးခဲ့ျပီး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းဆဲြတဲ့ပံုစံ (Logframe) ကုိၾကည့္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာကိုလုပ္မယ္ အေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္စသျဖင့္ စဥ္းစားေလ့ရွိပါတယ္။

လက္ရွိေျပာင္းလဲလာတဲ့အေျခအေနမွာ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြစြာေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြဒီဇိုင္းဆြဲ စဥ္းစားတဲ့ပံုစံကို ေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဘယ္အခိ်န္မွာ ဘာကိုလုပ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ပံုေသကားခ်ပ္သတ္မွတ္ထားလို႔မရပါဘူး။ သတ္မွတ္ျပီး မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ထိေရာက္မႈရွိခ်င္မွရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျမယာအေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႔အၾကံဳအရ အခြင့္အလမ္းေပၚမူတည္ျပီးလုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးမ်ားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလႈရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာဖြံံ႔ျဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားရဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားကလည္း ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးမႈရွိပါတယ္။ သမားရိုးက်ရလဒ္ကို အေျချပဳတဲ့စဥ္းစားမႈမ်ိဳးဟာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတာမ်ားလာပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို အေျချပဳစဥ္းစားျခင္းဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုအားေကာင္းေစပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ အျပန္အလွန္သင္ယူမႈေတြ၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြေဆာင္ရြက္နိုင္မွ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ရလဒ္မ်ားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျခံဳျပီးေျပာရရင္ေတာ့ ရႈပ္ေထြးလာတဲ့ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ျပႆနာမ်ားကို ကို္င္တြယ္နိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႔ အေတြးအျမင္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးလာတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း အခြင့္ေရးရရင္ PK forum ကေနတစ္ဆင့္ ကြ်န္ေတာ့္တင္ျပခဲ့တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ စိတ္ကူးပါတယ္။

bottom of page