top of page

PK Forum Development Photography Series


Picture by Lin Tayza

သဘာဝအရင္အျမစ္ျဖစ္တဲ႔ေရတစ္စက္ဟာ အလိုလို႐ွိလာတာ မဟုတ္ပါဘူး သဘာဝကိုျပန္လည္အသံုးခ်ျပီး ရ႐ွိလာတာပါ အေလအလြင့္မျဖစ္ပါေစနဲ႔

bottom of page