top of page

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ - လူအမ်ားစုအတြက္ ဘာအက်ိဳးရွိမွာလဲ? Federalism: What’s in it for the majority? (See Engis

ယခင္ႏွစ္ပတ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏွစ္နာမႈမ်ား၊ ခံစားမႈမ်ားကို ဘယ္လိုကူညီေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေထာက္ကူေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ား ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္မူ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လူအမ်ားစုအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိႏုိင္မည္ဆိုသည့္ေမးခြန္းထုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပံုမွ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးမရွိႏိုင္သည့္လူမ်ား (ဥပမာ - တိုင္းရင္းသားအေျချပဳျပည္နယ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား) အတြက္ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံအေျမာက္အျမားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အေရးကိစၥႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေပ။ အေစာပိုင္းကာလမွ ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား - ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေနစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ရျခင္းမရွိပါ။ ထိုအစား ၄င္းတို႔အတြက္မူ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အတိုခ်ဳပ္ထပ္ရွင္းရလ်င္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပါ။

ဖယ္ဒရယ္၏ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ အစိုးရသည္ျပည္သူွႏွင့္ ပုိနီးမည္ျဖစ္ကာ တံု႔ျပန္မႈပိုျမန္လာမည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရယႏၱယားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈပိုလြယ္ကူလာမည္။ ထို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေစႏိုင္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူလာမည္ျဖစ္သည္။

ဖယ္ဒရယ္သည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ အကာအကြယ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလႊာတိုင္းရွိ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းေက်ာင္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ တစ္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေနရာစသျဖင့္မွ အမ်ိဳးသားေရးအရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားျဖင္း အႏၱရာယ္မွ ေလ ွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား၌သာမက နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမက်န္ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ သာတူညီမ ွ်စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ေဒသအတြက္ အဓိကဦးစားေပးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမည့္အခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာတံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနႈန္း သည္ ပိုျမန္ဆန္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ ွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပဲ အျခားေဒသမ်ားအတြက္ပါ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးႏုိင္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သိပ္မၾကာမွီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းအသံုးစားရိတ္အားလံုးမွ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာလ်င္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ အသံုးစားရိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာပ်မ္းမ ွ်ႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လ်င္ အလြန္ေအာက္ေရာက္ေနပါေသးသည္။ ထိုအတြက္ ျပန္လည္ခ်ိန္ခြင္ညိွသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ‘သတင္းအခ်က္အလက္ေပးကာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္မွီ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း (deliberative polling)’ မၾကာမွီက ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဖယ္ဒရယ္အား လက္မခံသည့္ လူတစ္ဦးျခင္းစီသည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္မူ ၄င္းတို႔၏စိတ္ေျပာင္းလဲကာ ၾကားေန သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသည္ဆိုသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ဘယ္ေနရာေဒသ၊ အဘယ္ေၾကာင့္၊ ဘယ္နည္းလမ္း စသျဖင့္အၾကံျပဳႏိုင္သည္။ ထိုအသံမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လံုပဲ အထက္မွ ဖ်က္လို႔မရပါ။

သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိစၥရပ္မ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ရၿပီး ဗဟိုအစိုးရႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္းမႈရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ထိုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ဖယ္ဒရယ္သည္ အားလံုးအဆင္ေျပသြားေစမည့္ မ်က္လွည့္ဆန္သည့္ေဆးမဟုတ္ပါ။ အစိုးရတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္မႈပံုသ႑ာန္သာျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အာဏာရွင္ဆန္ျခင္း စသည္တို႔၏ အႏၱရာယ္ကိုေလ ွ်ာ့ခ်ဖို႔ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပေပ်ာက္ရန္အထိ မစြမ္းပါ။

သို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္စြာ ပံုေဖာ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ဖယ္ဒရယ္သည္ ဒီမုိကေရစီထြန္း ကားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအုတ္ျမစ္အေပၚတြင္ ၄င္းတို႔ကိုခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

In the last two posts I wrote about how federalism can help address the grievances of ethnic nationalities and resolve conflict. In this post, I ask what’s in it for the majority communities, in this case, Bamar, and others that do not benefit directly from a federal structure (i.e. they do not have a specific ethnic state or self-administered zone).

In many countries, federalism has nothing to do with ethnicity. Most of the early federations, like the US and Australia, did not have to deal with ethnic diversity when developing their federal systems. Instead they became federal for trade and security reasons.

In other words, federalism is not just for ethnic minorities.

One key potential benefit of federalism is that it can support democratisation. Because under a federal system, each state and region has its own democratically elected government and parliament, government comes closer to the people. This makes it more responsive, easier to participate in, and easier to hold elected leaders to account.

Federalism is a guard against tyranny, as each level of government can act as a check on the other. This lowers the risk of national and political domination by one or two centres.

Federalism can also contribute to regional development and more equal economic development that benefits all citizens – in the periphery and the heartland. By giving states and regions the autonomy to decide local investment priorities, and by being more responsive to local needs, development can be fast-tracked. Further, decentralization can provide for more economic and employment opportunities outside the major cities. A recent report by The Asia Foundation found that just 12% of government expenditure was by the states and regions, which is well below the regional average. This should be rebalanced.

In our recent deliberative polls on federalism in Myanmar, each person that opposed federalism before the event changed their minds following deliberation to be neutral or supportive, with the main reasons cited being the benefits for democratisation and for development.

Under federalism, local people get a say in where, how and why government invests – and this voice cannot be arbitrarily over-ruled by the central government.

But states and regions still have to play by the rules, including participating in the governance of national affairs and coordinating with the central government.Rule of law and an independent court are necessary for this reason.

Besides, federalism is not a silver bullet – it is just a structure of government. It may lower risks of political domination, corruption and authoritarianism, yet does not eliminate them.

But if designed and implemented properly and genuinely, federalism should contribute to both democratisation and economic development, and, perhaps most importantly, the peace that undergirds both.

Ref: State and Region Governments in Myanmar, The Asia Foundation, October 2018

bottom of page