top of page

One change international NGOs desperately need to make ("ႏိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလြန္

Why international organisations should pay compensation when they recruit the experienced staff of local groups?

Before Messi joined Barcelona, or Ronaldo joined Manchester United, they played for local clubs. They spent years crafting their game and receiving coaching from these local clubs. When eventually they got recruited to play for Man U or Barcelona, the local clubs received payments to recognise all the investment that they had made in them. They couldn’t have been the players they were without those clubs.

It does seem strange then that this notion of fairness in the way players transfer between big and small clubs is not translated into the aid sector. In a fantastic blog from Kate Sutton from Humanitarian Advisory Group she wonders why local organisations are not given any form of support or compensation when large international NGOs recruit experienced staff from them.

Of course NGOs are not quite the same as football clubs. ManU is a profoundly better football team than the local club I used to play with in Yangon. But it is not the same for international and local NGOs.

Yes, Oxfam and CARE are richer and have better fundraising opportunities than many local Myanmar NGOs but it is not at all clear that they are better than local groups in thinking about or implementing development projects. And in practice international and local NGOs often work together.

But it is important for us to ask why the common-sense fairness applied in the world of football – between big, rich clubs and smaller ones - is not applied to aid organisations? If, for example, Oxfam in Myanmar recruits an experienced member of a local organisation, why could they not pay the equivalent of three months of salary to that local organisation?

The local organisation may have invested years in developing the skills of that staff member, and they are the very skills that the international organisation will draw on. While this cannot fully compensate the loss that local groups experience when there staff move to other higher paid positions, it could at least provide them with a small amount of core funding to manage the transition.

Staff members of local organisations have every right to move on and seek new jobs where they may be challenged in different ways and perhaps earn a higher salary. I don’t think anyone would suggest that staff shouldn’t be free to move.

But as this movement happens it is also reasonable to expect that local organisations will be treated fairly and not have their capacity undermined.

And this principle is catching on internationally.

The international Charter4Change outlines eight points for the localisation of humanitarian aid, one of which is ‘Stop Undermining Local Capacity’. It affirms this idea of compensation for local organisations, especially in disaster settings where this problem of staff movement is most acute.

Perhaps the progressive signatories of the Charter4Change, such as Oxfam and CARE, could lead the way in Myanmar in committing to a new system of compensation for local groups?

This would be hard for them, and would mean they would have to adjust budgets. But a genuine commitment to fairness will require sacrifices from international organisations.

PK Forum note: Charter for Change signatories are committed to “Stop undermining local capacity: We will identify and implement fair compensation for local organisations for the loss of skilled staff if and when we contract a local organisation’s staff involved in humanitarian action within 6 months of the start of a humanitarian crisis or during a protracted crisis, for example along the lines of paying a recruitment fee of 10% of the first six months’ salary.” *****************************

'ႏိုုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔မည္ဆိုပါကအဘယ္ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးသင့္သနည္း?'

ဘာစီလိုနာအသင္းသို႔ မက္စီမေျပာင္းေရႊ႕မွီ သို႔မဟုတ္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းသို႔ ရိုနာဒိုမေျပာင္းေရႊ႕ခင္က ၎တို႔သည္ ေဒသအသင္းမ်ားတြင္ အသီးသီးကစားေနခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဘာလံုးကို ပရိယာယ္ၾကြယ္၀စြာကစားႏိုင္ရန္ သင္ၾကားမႈကို ထိုေဒသခံအသင္းမ်ားမွပင္ သင္ၾကားမႈစတင္ရရွိခဲ့က်ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔အား မန္ယူ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔မွ ေခၚယူကစားေသာအခါ ေဒသအသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ထည့္၀င္ခဲ့ေသာအရင္းအႏွီးအားလံုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ျခင္းရခဲ့သည္။ မက္စီ၊ ႐ိုနာဒိုတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိေရာက္ေနေသာ ကစားသမားမ်ားဘဝသို႔ ထိုေဒသအသင္းမ်ားမရွိပဲ ျဖစ္လာခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ ေဘာလံုးအသင္းငယ္မွအသင္းႀကီးသို႔ အားကစားသမားမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရတြင္ မ ွ်တမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာအေလ့အထသည္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ (aid) က႑တြင္ အသံုးခ်ျခင္းမရွိသည္မွာ ထူးဆန္းေနပါသည္။ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈအႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ကိတ္စတ္တန္ေရးခဲ့သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ေဆာင္းပါးတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ထံမွ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေခၚယူခန္႕ထားလ်င္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးမရသည့္အခ်က္မွာ စဥ္းစားျဖစ္သည္ဟုေရးထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားသည္ ေဘာလံုးအသင္းမ်ားႏွင့္ေတာ့ မတူႏုိင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ကစားခဲ့ဘူးသည့္ ေဒသခံအသင္းထက္ေတာ့ မန္ယူသည္ အလြန္အမင္း ပိုေကာင္းသည့္ေဘာလံုးအသင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားအတြက္ အတူတူယူဆ၍ မရႏိုင္ပါ။

Oxfam ႏွင့္ CARE သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ရန္ပံုေငြေတာင့္တင္းမည္ျဖစ္ကာ ရန္ပံုေငြပိုရွာႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းလည္းရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ပံုေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုသာလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ရွင္းလင္းစြာမခ်ႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္က႑တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အတူယွဥ္တြဲအလုပ္လုပ္ေနက်ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ေဘာလံုးေလာကရွိ ခ်မ္းသာ၍ ႀကီးမားေသာအသင္းႏွင့္ ေသးငယ္ေသာအသင္းမ်ားၾကား သမာ႐ိုးက်ျဖစ္ေနသည့္ တရားမ ွ်တမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ မက်င့္သံုးေနျဖစ္သလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Oxfam အေနျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းထံမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ၀န္ထမ္း အားေခၚယူမည္ဆိုပါက အဘယ္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ထို၀န္ထမ္းမွရရွိမည့္ ၃လစာႏွင့္ညီမ ွ်သည့္ ပမာဏကို ၄င္းေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းအားေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္ မေပးသင့္ပါသနည္း? ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုဝန္ထမ္းစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ရေပလိမ့္မည္။ ထိုစြမ္းရည္မ်ားကိုပင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ တန္ဖိုးထားကာ အသံုးျပဳသြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔၏၀န္ထမ္းမွ လစာပိုျမင့္ေသာေနရာသို႔ ေရႊ႕သြား၍ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမွ ဆံုးရႈံုးမႈကို အျပည့္အ၀ကုစားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးေတာ့ အဖြဲ႕မွ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္သည့္ ရံပံုေငြ (သို႔) ပမာဏအနည္းငယ္ထည့္၀င္ျခင္းျဖင့္ ထိုအေရႊ႕အျပာင္းကာလကို ပို၍ေခ်ာေမြ႕စြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မည္ဟုေမ ွ်ာ္လင့္ရသည္။

ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီသည့္စိတ္ေခၚမႈရရွိႏုိင္ကာ လစာလည္း ပိုျမင့္မည့္ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အခြင့္အေရးအျပည္အ၀ရွိပါသည္။ မည္သူမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္မရွိဟူ၍ ေျပာမည္မဟုတ္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မ ွ်တစြာဆက္ဆံခံရကာ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေမ ွ်ာ္လင့္သည္မွာ မ ွ်တသည္ဟု ျမင္ပါသည္။

ယခုတင္ျပသြားေသာမူသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း စတင္က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္သည္။

Charter4Change တြင္အခ်က္ ၈ခ်က္ပါဝင္ျပီး လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးျခင္းအား ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုထိခိုက္ႏိုင္ မည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအေရႊ႕အလြန္မ်ားေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္ စဥ္းစားခ်က္ကိုထပ္မံပံ့ပိုးထားပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ Charter4Change အားလက္မွတ္ထုိးထားေသာ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Oxfam ႏွင့္ CARE မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိ္ုင္သည့္ စနစ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ ဦးေဆာင္သင့္ပါသလား?

၄င္းတို႔အတြက္ ရုတ္ခ်ည္းဆိုလ်င္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္း၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကိုလည္း အေရႊ႕အေျပာင္းလုပ္ရႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ မ ွ်တမႈအတြက္ အမွန္တကယ္ကတိက၀တ္ျပဳကာ ေဆာင္ရြက္ လိုလ်င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း စြန္႕လႊတ္မႈတစ္ခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

PK Forum မွတ္ခ်က္ - Charter4Change အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ “ေဒသစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွရပ္တန္႔ရမည္ - ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမွ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ပံ့မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ၀န္ထမ္းအား ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳျပီးေနာက္ ၆လအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡေရရွည္ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္း ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ခန္႔ေသာအခါ မ ွ်တေသာေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ခုေဖာ္ထုတ္ ကာေပးသြားမည္။ ဥပမာ - ပထမ၆လစာ၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအား အလုပ္ခန္႔ထားခအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္းေပးသြားမည္။” ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားက်ပါသည္။

Photo credited to goal.com Photo caption by PK Forum

bottom of page