top of page

Poverty and capability

က်ြန္ေတာ္ျငိမ္းဇာနည္နိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ ေဘာဂေဗဒမဟာဘြဲ႔ကို ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႔ စီးပြားေရး၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္စဥ္ကို ရန္ကုန္အစြန္အဖ်ားေက်းရြာတစ္ရြာနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ကေက်းရြာတစ္ရြာကို အေျခခံျပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔သုေတသနက သင္ခန္းစာ ၅ ခုကို PK Forum ကေနမ်ွေ၀လိုက္ပါတယ္။

၁။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို “အစြမ္းအစ” (capability) ရႈေထာင့္ကလည္းတိုင္းတာၾကည့္ပါတယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ေက်းလက္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ လက္ရွိ၀င္ေငြနဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေနေတြကို အေျခခံေကာက္ယူတဲ႔ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းလုိဟာမ်ိဳးထက္ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္သံုးစြဲေနလဲဆိုတဲ့ ေရခ်ိန္ကိုတိုင္းတာဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြမရွိတဲ့ အေနအထားမွာ ေတာင္မွ တစ္ခ်ဳိ႔အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပနိုင္တဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ား(ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရွိမႈ) ကို အသံုးျပဳျပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေပါင္းစပ္ျပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရလဒ္ေတြရရွိတာေတြ႔ရပါတယ္။

၂။ ဆင္းရဲတဲ့အိ္မ္ေထာင္စုေတြမွာလည္း မဟာဗ်ဴဟာရွိပါတယ္။

ျပင္ပကလာတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ အကူအညီေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သမားရိုးက်စီမံကိန္းမူေဘာင္ထဲမွာပါတဲ့ “လိုအပ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္းု” လိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ လက္ေတြ႔မွာ မေအာင္ျမင္နိုင္ပါဘူး။ ေဒသရဲ့ရွိေနရင္းစြဲအေလ့အက်င့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လားျခင္း လုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ - မ်ိဳးေစ့သိ္မ္းဆည္းျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ွေ၀သံုးစြဲျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုအခ်င္းခ်င္း လုပ္အားမွ်ေ၀ျခင္း စတဲ့ လက္ရွိေကာင္းမြန္ထိေရာက္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ားကို တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုတြန္းအားမေပးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ့အစား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႈင့္တင္ျခင္းနဲ့နည္းပညာေပးျခင္း သင္တန္းေတြကိုပဲ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ အနုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

၃။ လူမႈေရးအရင္းအျမစ္မ်ားဟာ အေရးပါပါတယ္။

သုေတသနမွာေတြ႔ရတဲ့ အခ်က္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေသာ္ျငားလည္း လူမႈေရးစည္းေႏွာင္မႈအားေကာင္းတဲ့ ေဒသက အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိိဳးေတြကို ဟန္႔တားနိုင္တာေတြ႔ရပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနည္းျပီး လူမႈအရင္းအႏွီး(ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ရိုင္းပင္းမႈ၊ အမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ) အားမေကာင္းတဲ့ ေဒသမွာေတာ့ ေက်ာင္းထြက္ရျခင္း၊ ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းနဲ့ ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းနဲ့ အိမ္ေထာင္စုျပိဳကြဲျခင္းတို႔ ခံစားရပါတယ္။

၄။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆုိင္ရာ အဘက္ဘက္ကသံုးသပ္ေသာ အျမင္မ်ားအားနည္းေနျခင္း ျမန္မာနုိင္ငံမ်ား လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားစြာကတည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုတာ မေျပာဆိုအပ္တဲ့အရာလို႔ အစိုးရကသတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေၾကာင္းေလ့လာခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း နိုင္ငံတကာမွာ မတူညီတဲ့ပညာရပ္အသီးသီးေပါင္းစပ္ေလ့လာတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုင္ရာ သုေတသနေတြတြန္းအားေပးေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာနို္င္ငံမွာေတာ့ “vulnerability” “capability” စတဲ့စကားလံုးေတြကို ျမန္မာလိုျပန္ဖို႔ေတာင္ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ အစဥ္တစိုက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေၾကာင္းမေလ့လာရင္ “လက္ငင္းအက်ိဳးနဲ႔ေဒသနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား” “၀ယ္လိုအားအေျခခံမူ၀ါဒမ်ား” ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၅။ သုေတသနမ်ားရဲ့လားရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ကြ်န္ေတ္ာ့ရဲ့သုေတသနကို ရန္ကုန္တကၠသိုလက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုမွာ ဖတ္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နို္င္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာလုပ္တဲ့ သုုေတသနကို္ လက္မခံပါဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ့ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဌာနက တာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႔ကိုလည္း ေပးဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွ ကြ်န္ေတာ္သိလာရတာက ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သုေတသီေတြရဲ့ ေလ့လာခ်က္ေတြဟာ ဖုန္ထူတဲ့စာၾကည့္တိုင္ေတြကလြဲလို႔သြားစရာေနရာမရွိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ့္တဲ့ သုေတသနကို ၂၀၁၀မွာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပို္င္းကေန ခုခ်ိန္ထိ ဖြံံ႔ျဖိိဳးေရးနဲ႔အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းေတြအားေကာင္းက်ယ္ျပန္႔လာေပမယ့္ “ဆင္းရဲမြဲေတမႈ” နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုနားလည္လာတာနဲ႔ ပိုမိုေဆြးေႏြးလာတာမေတြ႔ရေသးပါဘူး။

1) Poverty is also measured in “capability” perspective: The poverty reduction and rural development program should assess flow of household ability to use mix of both tangible and intangible resources (“capability”) rather than cross-sectional household socio-economic assessment which ticks on rigid boxes (income, material possession). Given lack of infrastructure and economic opportunities, households in possession of intangible resources (individual leadership and ability to access information) are higher “capability” to package diverse resources (physical, financial, government services) to produce smarter livelihood outcomes.

2) Poor households also have strategies: Interventions and aids from outside that failed to plug-in “observation of local mechanisms” which is different from need assessment and stakeholder analysis in their conventional log-frame approach. Effective local practice like “seed saving” “sharing loan scheme” “Inter-household farm labour substitution” are not promoted by any interventions; instead capacity building and technical training are imposed and it eventually leads to “Negative Stock” and generates adverse livelihood outcomes and worsens poverty. It is really important to document different household economic strategies and to be strengthened.

3) Social institutions and resources plays key role: It is very powerful fact from the study is that low income community performs better in terms of social cohesion (meaning trust and cooperative norms, collective action for society) since they turn it into stock to prevent consequences of poverty where high income community prone to suffer negative consequences of poverty such as school drop-out of children, migration and even worse prostitution and household breakdown.

4) Shortfall of multidisciplinary perspective in key poverty and vulnerability issues in Myanmar: “poverty” has been historically a word of “taboo” in government eyes and poverty impact studies is a deadly missing document in Myanmar. Global trend is shifting to cross-disciplinary study of different dimensions of poverty; Myanmar is much lag behind, even vocabulary like “vulnerability” “capability” is very hard to be translated. Being lack of cross-references to poverty related studies and continuous analysis, the “quick wins/local solutions” and “demand-side policies” cannot be formulated.

5) Research goes nowhere in Myanmar: I submitted to Myanmar Arts and Science Conference organized by Yangon University, it was rejected with the reason we research done in foreign intuition are not eligible in this conference. I tried to share my research with some senior officials; they did not show any interest. I came to know it is not only issue to me; it is the phenomenon that “Research goes nowhere except dusty library in Myanmar”.

My research was done in 2010. Amid of expanding aid and development industry after 2010 till now, I still don’t see poverty is better understood and broadly conversed in Myanmar.

bottom of page