top of page

Is green expensive?


လြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ကပဲ တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟုိင္းက တုံက်ိတကၠသိုလ္နဲ႔ ကုုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ေခါင္းေဆာင္မႈပရိုဂရမ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

“SDG ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ“ - အစီအစဥ္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDG) ၂၀၃၀ ကိုအဓိက ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ SDG ဟာ MDG ထက္ပိုျပီးလႊမ္းျခံဳမိတာေတာ့မွန္ပါတယ္။

SDG မွာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ခုရွိျပီး၊ ပစ္မွတ္ေပါင္း ၁၆၉ခုရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြပါ၀င္လာတာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ ရံပံုေငြေတြလဲ ပိုကုန္က်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အစီအစဥ္မွာ SDG ရဲ ႔ထိေရာက္မႈကို ျငင္းခံုၾကပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကိုသြားနိုင္ဖို႔ရာမွာ Human Dimension လို႔ေခၚနိုင္မယ့္ လူေတြရဲ႔ အျပဳအမူနဲ႔ေတြးေခၚပံုေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္ဖို႔ဟာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း SDGကိုျပန္ၾကည့္ရင္ အဲဒီ့ရႈေထာင့္ကို တိတိပပမေတြ႔ရပါဘူး။ ဥပမာ - ေရရွည္တည္တံ့မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အဓိကက်တဲ႔ စြမ္းအင္က႑မွာဆိုရင္ ျပန္လည္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ေတြကို အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔ နည္းပညာနဲ႔ေငြေၾကးေတြရွိေပမယ့္ ေလာင္စာနဲ႔ေရနံ ဓာတ္ေငြ႔ အသံုးျပဳမႈေတြ မေလ်ွာ့နိုင္တာေတြကိုၾကည့္ရင္ လူသားမ်က္ႏွာစာနဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈေတြကို သတၱိရွိရွိအေလးေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ႔ရပါတယ္။

“ရွန္ဟိုင္းမိုဒယ္” - ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႔မွာ ေခတ္မီျပီးသဘာ၀နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ျမိဳ႔ျပစိီမံမႈကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေလ့လာေရးအျဖစ္ ရွန္ဟိုင္း expo နဲ့က်ဴမင္း ကြ်န္းကိုသြားၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဟိုင္း expo ကတာ့ တရုတ္ျပည္အစိုးရရဲ႔ အစိမ္းေရာင္နည္းပညာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအတြက္ စီမံကိန္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အ့ံမခန္းပါပဲ။ က်ဴမင္းကြ်န္းကလည္း ကမၻာ့သဘာ၀ခရီးသြားျမိဳ႔အျဖစ္ ျမွင့္တင္မယ့္ ယြမ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာက အဲဒီ့စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာစိုက္ကြင္းေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ေရႊ ႔ေျပာင္းေစခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“လူသားက႑ ” - ကြ်န္ေတာ္ တစ္ပတ္တာ ရွန္ဟိုင္းကအျပန္မွာ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးမိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ေရရွည္တည္တံ့မႈဟာ ေစ်းၾကီးသလား” ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရွန္ဟိုင္းကို ၾကည့္ရင္ လွပသာယာျပီး အားက်ေလာက္တဲ႔ စီမံကိန္းေတြ ျပည့္လ်ွံေနတာပါပဲ။ အဲဒီ့ေနာက္ကြယ္မွာ တရုတ္အစိုးရရဲ႔ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈအင္အားက မနည္းလွတာေသခ်ာပါတယ္။

ဒီလိုမဟာအစိမး္ေရာင္စီမံကိန္းေတြရဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြအေပၚသက္ေရာက္မႈ ဘယ္လိုရွိသလဲ၊ ဒါဟာသူတိုု႔ကိုယ္တိုင္ကေရာလိုလိုလားလားျဖစ္ခ်င္တာလား။ အစိုးရကပဲ ဦးေဆာင္ရင္ တစ္ကယ္ေရာ ေရရွည္တည္တ့ံမွာလား။

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအင္အားရွိတဲ့နိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေငြေၾကးနဲ႔နည္းပညာေတြ လက္လွမ္းမီေလေတာ့ အဆင္ေျပေနတာေပါ့။ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုမိုဒယ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ေဆာင္ရြက္နိုင္မလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လူသားက႑ကို ပိုမိုျမွင့္တင္ျခင္းဟာ အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမီတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ျမင္ပါတယ္။

“ျမန္မာ့အလားအလာ၊ စဥ္းစားစရာ” - အႏွစ္ႏွစ္ကာလက ဘက္ေပါင္းစံုနိမ့္က်မႈေတြကေန ေရွ့ကိုအဟုန္နဲ႔ လွမ္းဖို႔ျပင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈအလားအလာေတြၾကားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံေရာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ “စိမ္း” မလဲဆိုတာ အားလံုးအေလးအနက္ စဥ္းစားၾကဖို႔လိုမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း PK Forum ကတဆင့္မ်ွေ၀လိုက္ပါတယ္။

bottom of page