top of page

“There is no such thing as neutral aid, it is always political”: An interview with Robert Barclay fr


“ဘက္မလိုက္ေသာ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈ ဆိုတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး၊ အၿမဲတမ္း ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရား ပါပါတယ္။”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ NGO International Alert မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွဴး Robert Barclay ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Forum: How can international aid help to bring peace in Myanmar?

ဖိုုရမ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္နည္း။

The first thing is thinking about the long term and what constitutes peace. The political process is clearly of utmost importance but we need to think with a broader framework and a more structural understanding of peace and conflict.

ပထမဦးဆုံးအခ်က္အေနနဲ႕ ေရရွည္ကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ဘာေတြ ပါ၀င္ လဲဆိုတာ သိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကို ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႕တဲ့မူေဘာင္ေတြႏွင့္သာမက ပိုမို စနစ္က်တဲ့ နားလည္မႈအသိအျမင္ေတြနဲ႕ပါ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

We need to think about working on creating the conditions which can sustain peace, such as inclusive justice, transparency, and accountability. International aid can, if carefully targeted, play a role in this, through, for example, local development initiatives that can reduce inequalities, and promote greater trust between conflict parties.

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ အားလံုးပါ၀င္တဲ့တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူ၊တာ၀န္ခံမႈ အစရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စဥ္းစားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာဆိုရင္ က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မညီမွ်မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား နားလည္မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

International aid alone is never enough to ‘bring peace’ to a country, as the reasons why there is violent conflict are so politically complex and locally specific.

တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပ့ံမႈခ်ည္းသက္သက္နဲ႕ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းဖို႕ရာ မလုံေလာက္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရႈတ္ေထြးၿပီး တေနရာႏွင့္တေနရာမွာ မတူညီဘဲ ေနရာအလိုက္ သီးသန္႕ပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ ရွိၾကပါတယ္။

But well targeted international support can be a success in Myanmar. Humanitarian and development projects are crucial for reducing the impact and causes of ongoing conflict. Additionally, some international support has played an influential role in supporting the conditions by which relationships between groups can be strengthened – such as for example in paying for costs associated with political dialogues.

ဒါေပမယ့္ ထိထိမိမိ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း မ်ားဟာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းခံ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ထပ္ေလာင္းေျပာရရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားဟာ အုပ္စုမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစျခင္းမ်ိဳး ျဖင့္ အေျခအေနကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ေနရာတြင္ အဓိကက်ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ရံပံုေငြ က်ခံေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

One other fact in relation to the role of the international community in peace building in Myanmar, is that Myanmar’s peace process is a locally led process and there is no clearly defined international mediator role. This is somewhat different from other peace processes where international agencies like the UN have played a larger role, especially in coordinating international aid.

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္တြင္းဦးေဆာင္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာၾကားခံညိွႏိႈင္းေရး တာ၀န္မ်ိဳးကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ဒါဟာ ကုလသမဂၢလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ားပါ၀င္ေလ့ရွိသည့္ အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

We should also consider that International ‘aid’ is also relatively small compared to private sector investment in Myanmar. This is why International Alert also think that it is important to ask how private sector development can also help contribute to building peace.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံတကာကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈဟာ မေျပာပေလာက္ေအာင္နည္းပါသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕သိထားရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေရးပါပုံကို International Alert အေနနဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။

But navigating the relationship between aid and peace is always challenging for donors. There is no such thing as neutral aid, it is always political. For example, international aid channelled exclusively through the Government could risk sustaining the existing power relations in conflict affected areas, which might undermine prospects for peace.

သို႕ေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအၾကား လမ္းေၾကာင္းဆက္သြယ္ ေပးျခင္းဟာ အလွဴရွင္ေတြအတြက္ အၿမဲတမ္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ ေသာကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ဆိုတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး၊ အၿမဲတေစ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားပါပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရမွတဆင့္ သီးသန္႕သြားေသာ ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡေဒသ မ်ားရွိ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာအာဏာကို ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႕ရာအတြက္ စြန္႕စားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစပါတယ္။

Forum: So if it is always political, how are donors accountable in their work in Myanmar on peace?

ဖိုရမ္ - ဒါဆိုရင္ ဒါေတြဟာ အၿမဲတမ္းႏိုင္ငံေရးဆန္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အလွဴရွင္ေတြဟာ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံပါလဲ။

Well, in my opinion, there are perhaps different levels of being accountable. You can be accountable for the end result; whether funding provided is successful in achieving the stated objectives or otherwise.

ေကာင္းပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရဆိုရင္ေတာ့ တာ၀န္ယူ၊တာ၀န္ခံမႈမွာ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ရံပုံေငြေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ရရွိ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိမရွိဆိုတဲ့ ေနာက္ဆုံးရလာဒ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တာ၀န္ခံရပါမယ္။

But, donors can also to a certain extent be held to account for how their funding has contributed to how a process is run. For example in the inclusion of women, and there are very important programs aimed towards that in Myanmar.

ဒါေပမယ့္ အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႕ ၄င္းတို႕၏ ရံပုံေငြေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ မည္သို႕အက်ိဳးရွိပုံကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တာ၀န္ခံယူရပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ ၄င္းကိုရည္ရြယ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလြန္အေရး ႀကီးေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

International actors can also be held to account on whether and how different people participate in decision making on what international aid is being used for at the national level or the subnational level. It’s important for all international actors to promote inclusive, transparent, and accountable governance through their activities, and promote meaningful representation on the part of all people.

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္(သို႕မဟုတ္) ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား အသုံးျပဳသည့္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ မည္သို႕ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ ၄င္းတို႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွတဆင့္ လူအမ်ားပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ တို႕ကိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူထုအေပၚ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

In trying to uphold these principles, the international community faces a dilemma. Good development practice has emphasised the importance of building the capacity of State institutions to deliver basic services to its people. However, perceived support to the extension of service delivery in non-government controlled parts of Myanmar risks undermining peace efforts, at least until a peace agreement has been signed.

ဒီအေျခခံသေဘာတရားေတြကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႕ႀကိဳးစားေနစဥ္မွာဘဲ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႕ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ လူထုအတြက္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း၏ အေရးပါပုံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္မထိုးခင္အခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။။

The international community has a lot of experience of how to manage this dilemma. One example is the importance of operating with the principle of “conflict-sensitivity”. The experiences of managing aid and peace building from other countries can be shared, particularly to help the aid coordination bodies, such as the new joint coordination body (which has representatives of Government and Ethnic Armed Groups), and also to promote accountability of all actors involved in building peace, including the national government.

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႕ ဤကဲ့သို႕ေသာေဘးက်ပ္နံက်ပ္ကိစၥကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခုအေနႏွင့္ ေျပာရရင္ ပဋိပကၡထိလြယ္ရွလြယ္မႈ အေျခခံသေဘာတရား၏အေရးပါမႈျဖစ္ပါတယ္။ ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ ညိွႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕သစ္ ကဲ့သို႕ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႕သစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ကိုယ္္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ တာ၀န္ခံႏိုင္ရမည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ တြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး၏ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

.

bottom of page