top of page

Women in Myanmar's Peace Process


ပူးေပါင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံအေပၚ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံပါသလဲ။

ပူးေပါင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (JPF) ၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴးရုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး David Haeri ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Forum: there are a lot of stakeholders in the peace process beyond the government and ethnic armed organisations. For example, I see a lot of things in JPF documents about the voices of women? How is the JPF itself accountable to women’s voices? ဖိုရမ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာဆိုရင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သူအမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (JPF) ရဲ႕မွတ္တမ္းေတြအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အသံနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားစြာေတြ႕ရပါတယ္။ ပူးေပါင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ကိုယ္တိုင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံအေပၚ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံပါသလဲ။

David: It is definitely an issue that is high priority to the donors. It is written into our fundamental operating guidelines. It is also there in a measurable way in the sense we have a gender marker of 15 per cent spent on activities that are gender sensitive include women’s participation. ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ အလွဴရွင္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးဦးစားေပး ကိစၥတစ္ရပ္ပါဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈလမ္းညႊန္ထဲမွာလဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အတိုင္းအတာအေနနဲ႕ က်ား၊မဆိုုင္ရာ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈရိွ႔မည့္ လုုပ္ငန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈုရရိွဖိုု႔အတြက္ (က်ား၊မက႑အတြက္) ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳဖို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Forum: But that is your funding going to support women’s participation, but what about women’s voices in guiding the JPF, your accountability to the voices of women in Myanmar? ဖိုရမ္ - ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အားေပးေထာက္ပံ့ေပးတာဟာ သင့္ရဲ႕ ရံပုံေငြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (JPF) ကို ဦးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံကေရာ ဘယ္လိုလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံအေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈကေရာဘာလဲ။

David: We have engaged with NGOs and CSOS. We had information and outreach sessions with the CSO community when we made a call for concept notes. Our call for concept notes, which is our outreach to the community inviting project proposals, also highlights the importance of gender. It is an ongoing process. How do you get the voices of women in? Well what voices, from where, what context? ကၽြန္ေတာ္တို႕ NGOs ႏွင့္ CSOs ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ ကနဦးအဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ႏွင့္ ထိေရာက္တဲ့ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးပါတယ္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာေတြဖိတ္ေခၚဖို႕အတြက္ ရပ္ရြာလူထုကို ထိေတြ႕ျခင္းျဖစ္တဲ့ ကနဦးအဆိုျပဳလႊာေတြ ေခၚယူျခင္းဟာ က်ား၊မက႑ရဲ႕ အေရးပါမႈကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပပါတယ္။ ဒါဟာ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံကိုသင္ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။ ဟုတ္ကဲ့ … ဘယ္လိုအသံေတြလဲ၊ ဘယ္ကလဲ၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္မလဲ။

There are networks like AGIPP, there is general outreach. I think you need to do all of that. Where there are clear platforms or policy, then look at them, but also be open to and invite proposals that can have impact. ဒီေနရာမွာ AGIPP ကဲ့သို႕ေသာ ကြန္ယက္ေတြရွိပါတဲ့အတြက္ ပုံမွန္ထိုးေဖာက္နိုင္မႈ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာေတာ့ ခင္ဗ်ားဒါေတြအားလုံးလုပ္ဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္။ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ မူ၀ါဒသာရွိရင္ ဒါေတြကိုၾကည့္ရမယ္၊ ဒါ့ျပင္ သက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အဆိုျပဳလႊာေတြကို ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚရမယ္။

We also have voices of women in the JPF staff. Some of our staff have themselves played direct individual roles in articulating the gender perspective in the peace negotiations themselves. ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (JPF)ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြထဲမွာလဲ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕အသံ ေတြရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာ၌ က်ား၊မက႑အျမင္မ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕ဟာ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္အသီးသီး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

Forum: Thank you very much David ဖိုရမ္ - ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ David ။

bottom of page