top of page

The EU-Myanmar Investment Protection Agreement: the other human rights issues that the EU should be


ဥေရာပ သမဂၢ-ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈ - ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္သည့္ အျခား ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား

_____________

ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္တြင္ ျမန္မာ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘရပ္ဆဲလ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာေသာ အေလးေပး ဂရုစိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထို ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အထူး အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကိုမူ အာရုံစိုက္ခံရမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရအၾကား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီမႈ (IPA) အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Last week Myanmar’s State Councillor Daw Aung San Suu Kyi visited Brussels and there was a lot of attention on issues of human rights in Myanmar. But there was less attention on another Brussels-related activity which is also crucial for human rights: the negotiation of the Investment Protection Agreement (IPA) between the European Commission and the Myanmar government.

ယင္းသည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံ’ တစ္ခု အၾကား ပထမဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္ကတည္းက ျမန္မာ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံအေပၚတြင္သာမက ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည့္ သေဘာတူညီမႈ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ပါ အထူး ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

It will be the very first Investment Protection Agreement between the EU and a ‘least developed country’. Since the first round of negotiations many Myanmar civil society organizations have been very critical of the non-transparent and non-inclusive negotiation process, as well as of the likely content of the agreement.

ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွ ေထာက္ပံ့ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ ICCO Cooperation အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ACT Alliance လည္းပါဝင္သည္။

These organizations are supported by a large number of international advocacy and development organizations, among them the ACT Alliance of which ICCO Cooperation is a member.

ထို IPA ၏ ျပႆနာမွာ ယင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ EU ၏ ရင္းနွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပ အရင္းအႏွီး၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈ၊ နည္းပညာသစ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကို ယူေဆာင္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

The problem with the IPA is that it states it will promote EU investment in Myanmar. This investment is intended to bring foreign capital, employment, new technologies, skills and know-how to the country.

သို႔ေသာ္လည္း IPA သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ အျခား ထိရွလြယ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား) ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ACT Alliance အစီရင္ခံစာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိေပးခဲ့ပါသည္။

However, in the ACT Alliance report we warn that the IPA may also lead to human rights violations (specifically land rights, and rights of indigenous people and other vulnerable communities).

ထို႔ျပင္ ဤ သေဘာတူညီမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အနာဂတ္ျပသနာမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္အေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒကို ေဘာင္က်ဥ္းသြားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမယာ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလုံျခုံေရးစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ား၊ လူထု မူဒါဝမ်ားႏွင့္ အျခား ဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို စတင္ေရးဆြဲေနခါစသာ ရွိေသးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ IPA ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ဳိးျပဳလုပ္ျခင္းမွာ လြန္စြာမွပင္ ေစာလ်င္လြန္းလွပါသည္။

The agreement may also negatively affect Myanmar’s ability to prevent or redress future problems regarding human rights and land investments, because it may limit the country’s policy space. Investment agreements like the IPA come way too early in this country that has just started to design new laws, public policies and other relevant regulations on issues such as land, investments, and food security.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ACT Alliance အစီရင္ခံစာသည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ထံသို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

Our ACT Alliance report gives a number of recommendations from civil society towards the European Commission and Myanmar’s Directorate of Investment and Company Administation (DICA).

ထိုတိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ားထဲတြင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ အခန္းက႑တြင္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုရန္ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိ အဆိုျပဳေနဆဲ IPA တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအား ျမန္မာ ဝန္ထမ္း မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး ခန္႔ထားရမည္ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ဳိးပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

These recommendations include the demand for binding provisions on performance criteria for companies. For example, in the current pending IPA there are no requirements for investors to employ a certain percentage of Myanmar staff.

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အယူခံဝင္ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိေသာ စနစ္မ်ဳိးကို ျပဌာန္းရန္လည္း အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။ IPA တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ တရားေရးစနစ္ တစ္ခု ျပဌာန္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အား ႏိုင္ငံတကာခုံရုံမ်ားမွတဆင့္ တိုက္ရုိက္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ-ႏိုင္ငံေတာ္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး စနစ္ႏွင့္ အလားတူလ်က္ရွိသည္။ ထိုအမႈကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဥေရာပသမၼဂတို႔အၾကားျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျမန္မာတရားရုံးမ်ားတြင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာတရားရုံးမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

The report also recommends the provision of the right for people to make use of an appeal mechanism. There will be a provision in the IPA for an Investment Court System but this is still too similar to the controversial Investor-State Dispute Settlement mechanism which allows companies to sue states directly through international tribunals. In these cases disputes arising between the Myanmar government and EU could be decided in international rather than Myanmar courts.

ဥေရာပသမဂၢက ဥေရာပတြင္ အထူးတင္းက်ပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဆင့္အတန္းမ်ားကို ျပဌာန္းလိုက္နာလ်က္ရွိသည္ဟု ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ စီးပြားေရးကိုးတိုးတက္ေစၿပီး ၾကြယ္ဝလာေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို အလိုရွိေနသည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။

Of course the European Commission brings up the argument that Europe sets and follows very strict human rights standards. And negotiators are convinced that Myanmar’s situation is receptive for new investments which will bring economic progress and prosperity.

ေနာက္ဆုံး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေပးခဲ့ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ သေဘာတူညီမႈအသစ္ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ (အမ်ားအားျဖင့္) အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံသစ္မ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

One example given during the last consultation meeting was that the new agreement might stimulate the employment of young men and (mostly) women in new garment factories.

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားကို တိုးတက္ၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ တြဲ၍ မျမင္ပါ။ နိမ့္ပါးေသာ လုပ္ခလစာ၊ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈမရွိေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား၊ ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ Primark မွ ေရာင္းခ်ေသာ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း လႊင့္ပစ္ႏိုင္သည္အထိ ေစ်းေပါသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားကိုသာ တြဲ၍ ျမင္မိပါသည္။

But I do not associate garment factories with progress and prosperity. I associate them with low wages, unsafe work spaces, pollution and Primark selling too cheap clothes which will be thrown away too soon.

ထို႔ျပင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နယ္အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္ လုပ္သားအင္အား မရွိသည့္ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု တြဲ၍ ျမင္မိပါသည္။ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လယ္စိုက္ေသာ လယ္သမ်ားမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာၾကရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရါာ၏ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းရာတြင္ ကူညိရန္ လူအလြန္နည္းသြားေစၿပီး မိဘမ်ား၏ လုပ္ငန္းကို ဆက္ခံမည့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လယ္သမ်ားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လူငယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္မွာမူ ပိုမို၍ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ စားသုံးေနေသာ အစားအေသာက္၏ ႀကီးမားေသာ ပမာဏကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈထံမွ မွီခိုေနရေသးေသာ ကမာၻငယ္တစ္ခုအတြက္ အလြန္ပင္ အႏၱရာယ္မ်ားျပားေသာ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

I also associate garment factories with a lack of labour force in the rural areas in Myanmar, where family and community members of smallholder farmers have moved away to work in factories. This means there are too few people left to help planting and harvesting the village’s crops, let alone young farmers to be trained to become professional farmers themselves later on, and to be their parents’ successors. This is risky for sustainable food security in a world where the largest part of the consumed food is still produced by smallholders.

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလု္ပန္းမ်ားသည္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ထည့္ဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္မွာမွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့လ်င္မူ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူ၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔ကို အမွန္တကယ္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢ- ျမန္မာ IPA သေဘာတူညီမႈေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေပးအယူတစ္ခုကို ရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Yes, responsible business can contribute to development, and yes, it can positively affect human rights. But a lack of responsibility can achieve the opposite. Let us work together for investment agreements that genuinely benefit communities, governments and the private sector. I hope the Myanmar government will slow down the EU-Myanmar IPA negotiation process to get a better deal.

See the ACT report https://www.danchurchaid.org/…/people-will-suffer-if-only-i…

pic: DCA

bottom of page