top of page

အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရး - ဖယ္ဒရယ္ေလာ? ဒီမိုုကေရစီေလာ? Constitutional change – federalism or democracy

ျပည္ခိုုင္ျဖိဳးႏွင့္ အန္အဲလ္ဒီပါတီ ႏွစ္ဖြဲ႕မွ မၾကာေသးမွီကမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုုတ္ျပန္လာသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးကိုုေက်ာ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနနဲ႔ အန္အဲလ္ဒီမွ ဘာကိုုအဆိုုျပဳေနသည္မွာ မသိေသးပါ။ သိုု႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီအေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပဌာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ကိုု ျပင္ဆင္ဖိုု႔ၾကိဳးစားေနၿပီး ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ဘက္ကိုု ၾကည့္ေနသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။

တိတိက်က်ဆိုုရလ်င္ ျပည္ခုုိင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကိုု သမၼတမွ တိုုက္ရိုုက္ ခန္႔အပ္မည့္ အစား ထိုုတိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရန္ အဆိုုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုုးေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မွာ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ၄င္းတိုု႔ေနရာ အမ်ားဆံုုး မႏိုုင္ခဲ့ေသာေဒသမ်ား (ဥပမာ ရခိုုင္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္) တိုု႔တြင္ ၄င္းတိုု႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားကိုု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္အစစ္မွန္မရရွိေနျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ဗဟိုုအစိုုးရမွ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာမ်ားကိုု တိုုက္ရိုုက္ခန္႔အပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္း သည္ ဖယ္ဒရယ္ပံုုစံမဟုုတ္သကဲ့သိုု႔ ဒီမိုုကေရစီလည္းမက်ပါ။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ျပည္ခိုုင္ျဖိဳးမွ အဆိုုျပဳခ်က္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာျပသာနာကိုု အနည္းငယ္ေျဖရွင္းႏိုုင္မည္ျဖစ္ သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ပိုုလႊမ္းမိုုးလာႏိုုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ၄င္းတိုု႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေနရာ ၂၅ရာခိုုင္ႏႈန္းရထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အစစ္အမွန္ဖယ္ဒရယ္စနစ္တြင္ အစိုုးရအလႊာတစ္ခုုျခင္းစီသည္ ၄င္းတိုု႔၏ မဲဆႏၵနယ္ရွိျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္မႈရွိေနရၿပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိရပါသည္။ ဗဟိုုအစိုုးရသိုု႔မဟုုတ္ တပ္မေတာ္ထံသိုု႔မဟုုတ္ပါ။

ဖယ္ဒရယ္က သင့္ရဲ႕ဦးစားေပးဆိုုလ်င္ျဖင့္ ျပည္ခုိုုင္ျဖိဳး၏ အဆိုုျပဳခ်က္က ေကာင္းေနပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ လိုုအပ္ေသာ ေထာက္ခံမႈရႏိုုင္မႏိုုင္ကေတာ့ အျခားကိစၥျဖစ္ပါမည္။ ထိုု႔အျပင္ အန္အယ္လ္ဒီမွ မည္သိုု႔ တုုံ႔ျပန္မည့္ အေပၚ အတိုုင္းအတာတခုု မူတည္ျပန္သည္။

တဖက္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ၏ အဆိုုျပဳခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနရာမ်ားကိုု တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းယူထားျခင္း အျပင္ ျပဌာန္းခ်က္ ၅၉ (စ) ကဲ့သိုု႕ သမၼတေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္ဆိုုင္ေသာ (အန္အယ္လ္ဒီမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု သမၼတတင္ေျမာက္ရန္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ) အေရးဆိုုမႈမ်ားပါ၀င္ရန္ ပိုုျဖစ္ႏုုိင္သည္။

တပ္မေတာ္မွ လက္မခံပါက ထိုုအဆိုုျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။ ေထာက္ခံခဲ့ပါမူ အျခား အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပိုုမိုုလြယ္ကူသြားပါမည္။

အခုုခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သားကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ အနည္းဆံုုးေထာက္ခံခဲ့လ်င္ ၇၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း အေပါင္း တစ္ ျဖစ္ကာ လိုုအပ္ေနေသာ အမ်ားစုုရာခိုုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံဥေပေဒေျပာင္းလဲရန္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ရရွိထားေသာအာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးဖိုု႔ အခ်ိန္ အရမ္းေစာေနဦးမည္ေလာ?

မၾကာခဏ ထပ္ခါတလဲလဲေပၚေနေသာ ျငင္းခံုုမႈတစ္ခုုသည္ ဒီမိုုကေရစီ သိုု႔မဟုုတ္ ဖယ္ဒရယ္ အရင္ျဖစ္သင့္သလား (သိုု႔မဟုုတ္ အတူျဖစ္သင့္သလား) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဒီမိုုကေရစီနက္ရိႈင္းစြာျဖစ္တည္သြားလ်င္ အမ်ားစုုက ဖယ္ဒရယ္ ကိုု ေထာက္ခံမည္လား? ဒီမိုုကေရစီပိုုရလာသည္ႏွင့္အမ ွ် တုုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရွိၿပီးသား အာဏာကိုု အားေလ်ာ့ေစမည္လား?ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ျပည္ခိုုင္ျဖိဳးတိုု႔၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးဆိုုင္ရာအဆိုုျပဳခ်က္မ်ားသည္ ယခုု အျငင္းပြားဖြယ္ရာစဥ္းစားခ်က္၏ ဗဟိုုအခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကိုု အျမဲတေစေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ပါသည္။ အျခားသူမ်ား၏ သံသယကေတာ့ ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ထိုုေနရာတြင္သာ ရပ္ေနမည္ကိုုျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုုင္ျဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္ပိုုထြန္းကားလာေအာင္ အမွန္တကယ္ျပဳလုုပ္လိုုပါက အျခား ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားကိုုလည္း လုုပ္ႏိုုင္မည္ဟုုျမင္သည္။

အေရးႀကီးအခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈ (ဇယား ၁၊၂၊၅) ကိုု ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ယခင္တပတ္တြင္ေရးခဲ့သလိုုပဲ တိုုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ဥပမာ သယံဇာတစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ လြတ္လပ္စြာ ဘ႑ာ၀င္ေငြစီမံႏုုိ္င္ခြင့္ မရွိေနပါ။ ထိုုအရာမ်ားကိုု ယခုုအခ်ိန္တြင္ေျပာင္းႏိုု္င္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုု၍ဖယ္ဒရယ္ပံုသ႑ာန္ပိုေဆာင္ႏုုိင္ရန္အတြက္ေျပာင္းႏုုိင္ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားမွာ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရင္ရယူၿပီးမွ ၄င္းတိုု႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုုိင္ေသာ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈလုုပ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းကိုုယ္စီတြင္ ၄င္းတိုု႔ေဒသအတြက္သာ ဦးထိပ္ထားေသာ၀န္ေဆာင္မႈရရွိျခင္း (ဥပမာ - ျပဌာန္းခ်က္ ၂၆၀)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအသီးသီးအေနျဖင့္ ကိုုယ္ပိုုင္ အေျခခံဥပေဒမ်ား (ထိုုမွတဆင့္ အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပံုုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာျခင္း) ထားရွိခြင့္ရရွိျခင္း ႏွင့္ တရား၀င္ ဘာသာစကား မ်ားသတ္မွတ္ခြင့္ရွိျခင္း စသည္တိုု႔ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးျဖစ္စဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ဖယ္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒ ေၿပာင္းလဲေရးစတင္ေနမွေတာ့ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုုေနရာတြင္ ရပ္ေနမည္နည္း?

Constitutional change is back on the agenda with recent announcements by both the USDP and the NLD.

Beyond establishing a committee, we don’t know what the NLD is proposing to do. But it is likely that it may seek to amend provisions relating to democracy, whereas the USDP is looking at federalism.

Specifically, the USDP proposed to amend the constitution to provide that the Chief Ministers of the states and regions are elected by the state and region parliaments, rather than appointed by the President.

One of the major complaints about the post-2015 election transition was that the NLD appointed its own members as Chief Ministers in states where they did not have the most seats (i.e. Rakhine and Shan States).

One of the reasons that Myanmar does not have ‘genuine federalism’ is because the central government appoints the chiefs of the state and regional governments. This is not federal and, for that matter, not particularly democratic.

In a genuine federal system, each level of government has a direct relationship with, and is accountable to, its constituents – the people. Not to the central government, or to the military.

So the USDP’s proposal would partly address this problem. But at the same time, it may give the military more influence over the appointment of the Chief Minister, because it has 25% of the parliamentary seats.

The NLD’s proposal, on the other hand, is more likely to address things like the reservation of 25% of the parliamentary seats for the military, and the provision (59(f)) relating to the appointment of the president (which prevented the NLD from appointing Aung San Suu Kyi as President).

If the military do not support these changes, then there is no chance of them being passed. If they do, then other future constitutional change will become much easier.

Right now, the support of at least one military member of parliament is required to achieve the 75%+1 supermajority that is required for constitutional change. Is it too early for them to be willing to vote themselves out of power?

One perennial debate is whether democracy or federalism should come first (or at the same time). If democracy is entrenched, will the majority then support federalism? Would more democracy undermine the power that some states and regions, or ethnic armed organisations, already have?

The constitutional change proposals from the NLD and the USDP go to the heart of this conjecture. The NLD has consistently prioritized democratic reform. Others are suspicious they will stop there.

But if the USDP and military are really willing to further federalize by constitutional change there are many other things that could be done as well.

The main one is to amend the division of powers (Schedules 1,2 & 5). The states and regions in Myanmar, as I wrote a few weeks ago, do not have many important powers – like over natural resources – or much independent revenue. This can be changed now.

Other matters that could be changed to make Myanmar more federal include providing a right of consent by state and regions to constitutional changes that affect them, reforming the civil service so that each state and region has its own dedicated service (e.g. Article 260), and allowing states’ and regions’ to have their own constitutions (and therefore distinct institutional arrangements) and official language(s).

If federal constitutional change is on the agenda, by changing the appointment process of the Chief Ministers, why stop there?

Photo credited to https://democracyforburma.files.wordpress.com

bottom of page