top of page

Federal armies, internal security and police powers ဖယ္ဒရယ္စစ္တပ္မ်ား၊ႏိုင္ငံတြင္းလံုုျခံဳေရးႏွင့္ ရ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈဆိုုင္ရာအတြက္ အဓိက စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ လံုုျခံဳေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတိုု႔ျဖစ္သည္။ အမွန္ပဲ ထိုုနယ္ပယ္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆံုုး အာဏာမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုုနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ တာ၀န္ယူသင့္သလား သိုု႔မဟုုတ္ ဗဟိုုအစိုုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သလား?

လံုုျခံဳေရး ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုဘ၀တည္ျငိမ္ေရးဟုု ဆိုုရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းသည္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ (တရားစီရင္ေရးအာဏာ (ဥပမာ တရားရံုုး)မဟုုတ္ပဲ) ကိုုဆိုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔သည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အားလံုုးလိုုလိုုတြင္ အစိုုးရ၏ အလႊာတိုုင္းတြင္ပါ၀င္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုု္င္ငံတြင္ လံုုျခံဳေရး ႏွင့္ ျပည္သူလူထုုဘ၀တည္ျငိမ္ေရးဆိုုင္ရာအာဏာအားလံုုးသည္ ဗဟိုုအစိုုးရႏွင့္ အတူရွိေနသည္။ ဗဟိုုအဆင့္မွ စစ္တပ္၊ ရဲ ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားလံံုုးကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ျမန္မာႏိုုင္ငံပထမဦးဆံုုးေရာက္ေသာတစ္ေခါက္တြင္ တိုုင္းရင္းသားႏုုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုုမွ ဖယ္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ကိုုေမးခဲ့ပါသည္။ ထိုုစဥ္အခါက ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေသခ်ာစဥ္းစားထားတာ မရွိခဲ့ပါ။ တစ္ခုုသာျပန္ေျဖႏိုုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ ပံုုသ႑ာန္အျခား ဘယ္ႏုုိင္ငံမွာမွ မရွိေနပါဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထိုုအခါ ၄င္းတိုု႔မွ “အဲလိုုဆိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာေနာက္တခါမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုု ကာကြယ္ႏိုုင္မွာလဲ?” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္၏ အဓိပၺယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္မွာ အျမဲတမ္းရွင္းမေနပါ။ ကြ်န္ေတာ္နားလည္သည္မွာ ျပည္နယ္တစ္ခုုျခင္းစီအလိုုက္ ၎တို႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မည္။ ၄င္းတိုု႔ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္တပ္အင္အားမွာ အနည္း အမ်ားရွိမည္။ ဗဟိုုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အမိန္႔နာခံသည့္လမ္းေၾကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထိုုသိုု႔စဥ္းစားလ်င္ ေမးခြန္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာသည္။ ဥပမာ- လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမရွိေသာ ေဒသမ်ားအတြက္က ဘယ္လိုုျဖစ္မလဲ? ဒီလိုုဆိုု ခြဲထြက္ဖိုု႕ပိုုျဖစ္လာမလား? ေနာက္တဖန္ အာဏာ သိမ္းမႈ မျဖစ္ဖိုု႔အတြက္ တကယ္အလုုပ္ျဖစ္မွာလား?

ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံသာ ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္ရွိခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ရည္ရွည္မခံပါ။ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ ထိုုစဥ္အခါကျပည္နယ္မ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔၏ စစ္တပ္မ်ားကိုု ဆက္လက္ထားခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ဗဟိုုမွ အာဏာရွင္ပံုုသ႑ာန္ေျပာင္းလာမည္ကိုု စိုုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုစဥ္အခါက စစ္တပ္မ်ားမွာ အလြန္အင္အားနည္းၿပီး လုုပ္အားေပးပံုုစံျဖစ္ သည္။ ဗဟိုုအစိုုးရမွလည္း ၄င္း၏ ကိုုယ္ပိုုင္စစ္တပ္ကိုု အင္အားႀကီးေအာင္မထူေထာင္ႏုုိင္ခဲ့ပါ။ ျပည္နယ္မ်ားကိုု သာ အားကိုုးေနခဲ့ရပါသည္။ စစ္တပ္ကို ပိုုၿပီး စနစ္တက်ပံုေဖာ္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမ ွ် အားလံုုးေပါင္းစပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။

တဖက္တြင္ အာဏာသိမ္းယူမႈကိုုကာကြယ္ဖိုု႔က ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္လ်င္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း စဥ္းစားႏိုုင္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ အဓိကက်သည့္ စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာမ်ားကိုု (ဥပမာ တိုုင္းရင္းသားအုုပ္စုု အသီးသီးစီမွ) အလွည့္က်တာ၀န္ယူႏုုိင္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သိုု႔မဟုုတ္ အျခား လံုုျခံဳေရးတပ္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတိုု႔၏ အင္အားကိုု တန္ျပန္ မ ွ်ေျချပန္ယူဖိုု႔ျဖစ္သည္။

ထိုုကဲ့သိုု႔ တန္ျပန္မ ွ်ေျခယူျခင္းသည္ ဗဟိုုစစ္တပ္မွ အင္အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကိုု ကာကြယ္မႈျပဳ ေပးႏုုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ၄င္းအေနျဖင့္ ‘အင္အားသံုုးရန္ တရား၀င္မႈယူထားျခင္းကိုု တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားျခင္း’ မရွိႏိုုင္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ထိုုနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုု ျပည္သူမ်ားက ပိုု၍လက္လွမ္းမွီလာႏိုုင္ပါသည္ (ဥပမာ ေဒသ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အလုုပ္လုုပ္ျခင္း)။

ဖယ္ဒရယ္ႏုုိင္ငံအမ်ားစုုအေနျဖင့္ စစ္တပ္မဟုုတ္သည့္ လံုုျခံဳေရးအာဏာ - ဥပမာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ - ကိုု တိုုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကိုု ေပးအပ္ပါသည္။ အာရွတြင္ အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္၊ နီေပါ စသည့္နိုုင္ငံမ်ားပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ မေလးရွား မပါပါ။

သီရိလကၤာႏိုုင္ငံတြင္မူ ခြဲထြက္မွာစိုုးရိမ္ခ်က္မွာ အႀကီးမားဆံုုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တည္ ေဆာက္ရန္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတည္ေထာင္ရန္ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံုု ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း မလုုပ္ခဲ့ႏိုုင္ပါ။ ၁၉ ၈၇ခုုႏွစ္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ မွ ၀င္ေရာက္ဟန္႔တားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုုစဥ္အခါက သီရိလကၤာႏိုုင္ငံအစိုုးရသည္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုုကိုုျပဳျပင္ကာ ျပည္နယ္မ်ားကိုု ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူဘ၀တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုုင္ရာအာဏာမ်ားကိုု ေပးအပ္ခဲ့ သည္။ သိုု႔ေသာ္ ဗဟိုုအစိုုးရ၀င္အမ်ားစုုသည္ ထိုုသိုု႔ေပးအပ္သည့္ အာဏာမ်ားအသံုုးျပဳကာ ၄င္းတိုု႔ကိုု တိုုက္ခိုုက္လာမွာႏွင့္ ခြဲထြက္မည္ကိုု စိုုးရိမ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၃၀ၾကာၿပီးေနာက္အထိ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါခဲ့ ေသာ ထိုုအပိုုင္းကိုု လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးပါ။

ေနာက္တနည္းကေတာ့ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တိုုင္းရင္းသားအုုပ္စုုမ်ားမွ အခ်ိဳးက်စြာထည့္သြင္းသြားရန္ျဖစ္ သည္ (ထိုုထဲတြင္ လက္ရွိတိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ပါႏိုုင္သည္)။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုုင္း တိုုင္းရင္းသားအခ်ိဳးက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုု စစ္တပ္ဦးစီးေနရာမ်ားအတြက္လည္း အလွည့္က်ေပးႏုုိ္င္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ ဗ်ဴဟာမ်ားအသံုုးခ်ျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္ႏုုိင္ေျခကိုုေလ ွ်ာ့ခ် ကာ အေျခခံဥပေဒအတိုုးအေလ ွ်ာ့လုုပ္ရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္ (Sudduth 2017)။ ထိုု႔အျပင္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အျခားလံုုျခံဳေရးတပ္မ်ား (ဥပမာ ရဲတပ္ဖြဲ႕)တည္ေထာင္ရန္အတြက္ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကိုု အာဏာ ေပးအပ္ျခင္းလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္။

နီေပါႏိုုင္ငံတြင္ ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အားျဖင့္ Maoist ေတာ္လွန္ေရးစစ္တပ္ကိုု ႏုုိင္ငံ၏ စစ္တပ္ ထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏုုိင္ခဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ၆ႏွစ္ သိုု႔မဟုုတ္ ၇ႏွစ္ၾကာၿပီး အခါမွသာလ်င္ ေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းႏုုိင္ခဲ့သည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Maoist တပ္မွ ယခင္ဦးစီးမ်ားကိုု အထက္ပိုုင္း ရာထူးေပးျခင္းတိုု႔ပါ၀င္သည္။ နီေပါႏုုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ဗဟိုု ႏွစ္ခုုလံုုးကိုု ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ဆိုုင္သည့္ အာဏာေပးသည္။ ထိုုအပိုုင္းလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ား (ဥပမာ မေလးရွားႏုုိင္ငံ) သည္ ႏိုုင္ငံတြင္းလံုုျခံဳေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုကိုု ကာကြယ္ျခင္းဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အႏွစ္သာရက ဒါပဲျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ႏိုင္ငံအတြင္းလံုုျခံဳေရးသည္ တပ္မေတာ္ (တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖဲြ႕မ်ား အပါအ၀င္) ၏ အေရးကိစၥမဟုုတ္ခဲ့လ်င္…

အေျခခံဥပေဒတြင္ ခဏတာအကူူးအေျပာင္း အစီအစဥ္မဟုုတ္ပဲ ရည္ရွည္တည္ျမဲမည့္ မူေဘာင္ကိုု ခ်မွတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းေနထိုုင္သူမ်ား အေနနဲ႕ေကာ ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကိုု မည္ကဲ့သိုု႔ ပံုုစံျမင္လိုုပါသနည္း?

One key consideration for federalism and the division of powers in Myanmar is what to do about security and public order – in fact, these are perhaps the most contentious potential powers of all.

Should states and regions be responsible, or should the central government have control?

By security and public order powers, I mean military and police – not judicial powers (i.e. courts) which are a part of each level of government in virtually all federal systems.

In Myanmar, all security and public order powers currently sit with the central government. The centre controls the military, the police and the relevant laws.

In my first visit to Myanmar I was asked by an ethnic political party what I thought about the idea of a federal army. At that stage I did not have much of an opinion about a federal army, and I responded only to say that they do not exist anywhere else in the world.

They responded – ‘well, how else can we prevent another military coup?’

The definition of a federal army is not always clear. My understanding is that they mean a system where each state would control their own military, which would more or less be the existing ethnic armed organisations. They would have separate command structures to the military that is controlled by the centre.

But this raises many questions, like what about the regions, who do not have armed organisations? Would this make secession more likely? And would it work to prevent coups?

Only one country has ever had a federal army, and that did not last very long. When the United States was formed, the existing states retained their armed forces, as they were concerned about the potential for tyranny from the centre. But at that stage, the armies were very small and volunteer-based, and the central government had not been able to raise a strong military on its own – it relied on the states. As the military became more professional, it was integrated.

But if coup prevention is one purpose of a federal army, there are many alternative strategies available. One is to regularly rotate the positions of key military commanders (e.g. among different ethnic groups). Another is to counter-balance with the police force or other security forces.

Such counter-balancing can also work to provide a safeguard against incursion by a central military force, as it would no longer have a (so-called) ‘monopoly on the legitimate use of force’. At the same time, such an approach increases the accessibility of local police (e.g. by working in local languages).

Most federal countries allocate non-military security powers, i.e. a police force, to the states and regions / provinces. In Asia, this includes India, Pakistan and Nepal, but not Malaysia.

In Sri Lanka, however, where the fear of secession is the biggest issue preventing the establishment of federalism, provincial police forces were never established despite a constitutional amendment to the contrary. In 1987, after India’s intervention in the civil war, the then Sri Lankan government amended the constitution to allocate ‘police and public order’ powers to the provinces (states and regions) in Sri Lanka. However, many in the central government feared that these security resources would be used against them, and for secession. More than 30 years later, this part of the constitution has not been implemented.

Another approach is to proportionally recruit different ethnic groups into the military (which may include by integrating existing ethnic armed organisations). Ethnic proportionality may also be applied to a rotation of military command positions. These strategies have been shown to reduce the likelihood of coups and support constitutional settlements elsewhere (Sudduth 2017), and can be done in conjunction with the reallocation of other security forces (like the police) to states and regions.

In Nepal, a peace agreement in 2005 provided for the integration of the Maoist rebel army with the regular army. It took another six or seven years to happen, but they were successfully merged. This included 75 ex-Maoist commanders taking on senior officer positions. Nepal’s 2015 constitution also allocated police powers (concurrently) to the provinces and the centre. Implementation of this provision is underway.

Some constitutions (like Malaysia’s) make a distinction between internal security and ‘defence of the federation’. I guess this is what it comes down. If only internal security was not a military issue (whether that of the Tatmadaw or EAOs).

But a constitution should establish a lasting framework – not a temporary transitional arrangement. In which way do the peoples of Myanmar wish to see a federal army?

Photo by Kachinland News

bottom of page