top of page

The EU and civil society: Rebirth or More of the Same? အီးယူႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း - ျပန္လည္ေမြးဖြာ


On Thursday, the EU will launch its new civil society strategy. Given the EU’s long and supportive work with civil society in Myanmar, the launch of a new strategy should be an occasion to celebrate. Many Forum readers are interested in whether the launch of a new strategy will demonstrate that the Delegation has heard the findings of its own evaluation of their previous Roadmap strategy.

The first main finding of the Roadmap evaluation was “The EUD did not drive the Roadmap. There was a clear absence of EU ownership in driving this Roadmap. The EU contracted out the Roadmap and distanced themselves from the exercise entirely”.

Will the launch event use this same approach? An EU presentation that doesn’t actually present an EU strategy or position? Will the EU delegation staff stay on the edges of the event while their latest consultancy team takes responsibility? Or will the Delegation staff be up-front, active participants and actors, presenting and clarifying their strategy and providing substantial responses to civil society questions and feedback?

The second main finding of the Roadmap evaluation was “Civil society did not feel properly consulted, included or involved in the EU Roadmap”. The problem was identified as a peculiar EU definition of “consultation”. “Most evaluation informants (including EU staff) described the EU’s ‘consultations’ as prescribed, rigid and patronizing exercises”.

Will the launch event be centred on the issues and ideas of the civil society participants? Or will it be a long process of extracting civil society knowledge on a list of topics that have been pre-determined by the Delegation? Will the EU be taken off civil society’s private list of Extractive Industries? Will the “structured dialogues” of 2019-20 be qualitatively different from the “consultations” of 2014-17?

The Forum suggests four questions for the launch. We believe these do represent the interests of many in civil society. Genuine and substantial responses from the Delegation to questions like these would do much to restore faith in the EU’s intentions and capability.

1. The EU has said that their new strategy will not provide civil society with new funding opportunities, but will influence access for civil society to their existing geographic and thematic instruments. How influential was the new strategy in the recent allocation of €221m to the education sector?

2. Can civil society participants be given a breakdown of the “€100 million euro provided to CSOs since 2014”?

3. The Delegation is currently impressing on some of their intermediaries (e.g. INGOs and multi-donor Funds) that their project selection must “avoid a bias towards large international organisations”. How is the EU addressing this same bias in their own project selections?

4. Over a year ago, as part of the strategy consultations, the EU committed itself to o “provide centralised information about open calls for proposals managed by the EUD and/or its implementing partners; o publication of an annual forecast of funding opportunities for Myanmar CSOs from the EU, o a database of EU-funded projects including projects implemented through partnerships with other international partners and (inter)national and regional CSOs”.

Thursday’s event would be the right place for a progress report on these commitments.

လာမည့္ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ အီးယူအေနျဖင့္ ၄င္းတိုု႔၏ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုုင္ရာဗ်ဴဟာအသစ္ အား မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုု္င္ငံရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အီးယူအေနျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအား ေထာက္ရႈလ်င္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ဗ်ဴဟာအသစ္ မိတ္ဆက္ျခင္းကိုု အထိန္းအမွတ္တစ္ခုုခုုျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။ အီးယူအေနျဖင့္ ယခင္ လမ္းျပေျမပံုုဗ်ဴဟာအား အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ရာမွ ထြက္လာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကိုု ယခုု ဗ်ဴဟာအသစ္ မိတ္ဆက္ရာတြင္ မည္ကဲ့သိုု႔ျပသမည္ကိုု ဖိုုရမ္စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိတ္၀င္တစားျဖစ္ေနပါသည္။

ယခင္လမ္းျပေျမပံုု၏ ပထမ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မွာ “ အီးယူအေနျဖင့္ လမ္းျပေျမပံုုကိုု ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္းမရွိ ပါ။ လမ္းျပေျမပံုုကိုု အီးယူမွ ပိုုင္ရွင္စိတ္ထားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္း လံုုး၀မရွိခဲ့ဟုု ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရသည္။ အီးယူမွ ၄င္းလမ္းျပေျမပံုုကိုု အျခားသူမ်ားထံ ကန္ထရိုုက္ေပးကာ ထိုုျဖစ္စဥ္တြင္ အစမွ အဆံုုးအထိ အေ၀းမွ ေနခဲ့ပါသည္။”

ယခုုမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ယခင္နည္းလမ္းသာအသံုုးျပဳမည္ေလာ? အီးယူမွ ၄င္း၏ ဗ်ဴဟာ သိုု႔ ရပ္တည္ခ်က္ ကိုု အမွန္တကယ္တင္ဆက္ျခင္းမရွိေသာ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္မည္ေလာ? ၄င္းတိုု႔၏ အတိုုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ မွသာ ပြဲအား တာ၀န္အဓိကယူကာ အီးယူကိုုယ္စားျပဳ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ေဘးတြင္သာေနမည္ေလာ? သိုု႔မဟုုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ထြက္ကာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္မည့္သူမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား အျဖစ္ လႈပ္ရွားကာ ၄င္းတိုု႕၏ ဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ား၊ သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုု လံုုေလာက္မႈရွိေသာ တံုုျပန္ခ်က္မ်ား ျပန္ေပးမည္ေလာ?

ယခင္လမ္းညႊန္ေျမပံုုအားသံုုးသပ္ရာတြင္ ဒုုတိယ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မွာ “အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ အီးယူ၏လမ္းျပေျမပံုုႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ ေသခ်ာတိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရျခင္း၊ ပါ၀င္ရျခင္း မရွိဟုု ခံစားရ သည္။” ထိုုေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကျပသာနာမွာ အီးယူ၏ “တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း” အေပၚ ထူးဆန္းစြာအဓိပၺယ္ ဖြင့္ဆိုုခ်က္ျဖစ္သည္။ “အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္သူအမ်ားစုု (အီးယူ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္) အေနျဖင့္ အီးယူ၏ “တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား” အား ႀကိဳတင္ပံုုစံခ်ထား ေသာ၊ တင္းက်ပ္ေသာ၊ အေပၚစီးမွဆက္ဆံေသာ ေလ့က်င့္ခန္းဟုု ေျပာျပၾကသည္။”

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ပါ၀င္သူမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ ဗဟိုုျပဳမည္ေလာ? သိုု႔မဟုုတ္ အီးယူမွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဗဟုုသုုတမ်ားကိုု တူးေဖာ္မည့္ျဖစ္စဥ္ရွည္တစ္ခုသာ ျဖစ္မည္ေလာ? အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတိုု႔ ျပဳစုုထားေသာ တူးေဖာ္ထုုတ္ယူတတ္ ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းနာမည္မ်ားမွ အီးယူအား ပယ္ဖ်က္လိမ့္မည္ေလာ? ၂၀၁၉ -၂၀ တြင္းတြင္ျပဳလုုပ္မည့္ ပံုုစံခ်ထားၿပီးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄-၁၇ အတြင္းျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ “တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား”ႏွင့္ အရည္အေသြး ကြာဟမႈရွိမည္ေလာ?

ဖိုုရမ္အေနျဖင့္ မိတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ေမးခြန္း ၄ ခုု ထုုတ္ခ်င္ပါသည္။ ယခုုေမးခြန္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုုလည္း ကိုုယ္စားျပဳသည္ဟုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ ယံုုၾကည္ပါသည္။ အီးယူမွယခုုေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ တံုု႔ျပန္မႈမ်ား ေပးႏိုုင္လ်င္ အီးယူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ယံုုၾကည္မႈျပန္ေပၚထြန္း လာမည္ျဖစ္သည္။

၁. အီးယူအေနျဖင့္ ယခုုဗ်ဴဟာအသစ္သည္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရံပံုုေငြအသစ္ ေပးမည္မဟုုတ္ဟုု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတိုု႔၏ လက္ရွိ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ က႑မ်ားတြင္ ပိုု၍လက္လွမ္းမွီမႈရွိေအာင္ ကူညီမည္ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ ယခုု ဗ်ဴဟာအသစ္သည္ မၾကာေသးမွီက ပညာေရးက႑အတြက္ ယူရိုု ၂၂၁ သန္း ပံ့ပိုုးေပးမည္ဟူေသာ အီးယူ၏ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ မည္မ ွ်လႊမ္းမိုုးမႈ ရွိခဲ့ပါသလဲ?

၂. “၂၀၁၄ခုုႏွစ္မွ စတင္ကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ယူရိုု သန္း၁၀၀” အတြက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ အခ်က္အလက္ကိုု အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသိုု႔ ေပးႏိုုင္မည္ေလာ?

၃. အီးယူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၄င္းတိုု႔၏ တဆင့္ခံအဖဲြ႕မ်ား (ဥပမာ ႏိုုင္ငံတကာ NGOမ်ား ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားပူးေပါင္းရံပံုုေငြအဖြဲ႕မ်ား) အား စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ ႏိုု္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ဘက္လိုုက္မႈရွိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟုု လမ္းေၾကာင္းေနပါသည္။ အီးယူအေနျဖင့္လည္း ထိုုကဲ့သိုု႔ ဘက္လိုုက္မႈကိုု ၄င္းတိုု႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္စီမံကိန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္ကဲ့သိုု႕ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ?

4. လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕တြင္ ဗ်ဴဟာေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုုင္း တစ္ခုုအေနျဖင့္ အီးယူမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

• အီးယူႏွင့္ ၄င္း၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရံပံုုေငြအဆိုုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု တစ္ေနရာတြင္စုုစည္းတင္ျပမည္။ • ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုုင္း ျမန္မာႏိုု္င္ငံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အီးယူထံမွ ရႏိုုင္မည့္ ရံပံုုေငြအခြင့္အေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ခန္႔မွန္း ထုုတ္ျပန္မည္။ • အီးယူရံပံုုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား (ႏိုု္င္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အည္းမ်ားႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္) ဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက် ျပဳစုုတင္ျပမည္။

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ျပဳလုုပ္မည့္ပြဲသည္ ယခုုကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုုးတက္မႈအေျခအေန တင္ျပရန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ပါမည္။

Photo credited to http://eu-myanmar.org/eu-consults-myanmar-civil-society/

bottom of page